Αύγουστος

01/08/2013 – Ἀνάμνησις τῆς ἐν Κωνσταντινουπόλει τελουμένης τό πάλαι, Προόδου τοῦ Τιμίου καί Ζωοποιοῦ Σταυροῦ
02/08/2013 – Ἡ ἀνακομιδή τοῦ ἱ. Λειψάνου τοῦ Ἁγίου Πρωτομάρτυρος καί Ἀρχιδιακόνου Στεφάνου. Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Νεομάρτυρος Θεοδώρου τοῦ ἐν Δαρδανελλίοις.
04/08/2013 – Κυριακὴ Ϛ΄ Ματθαίου – Θεραπεία τοῦ παραλυτικοῦ τῆς Καπερναούμ
06/08/2013 – Ἡ Μεταμόρφωσις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
11/08/2013 – Κυριακὴ Ζ’ Ματθαίου – Θεραπεία τῶν δύο τυφλῶν καὶ τοῦ κωφοῦ
15/08/2013 – Κοίμησις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
18/08/2013 – Κυριακὴ Η’ Ματθαίου – Ὁ πολλαπλασιασμὸς τῶν πέντε ἄρτων εἰς τὴν ἔρημον
23/08/2013 – Ἀπόδοσις τῆς ἑορτῆς τῆς κοιμήσεως τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
25/08/2013 – Κυριακὴ Θ’ Ματθαίου – Ὁ Κύριος περιπατεῖ ἐπὶ τῆς θαλάσσης
29/08/2013 – Μνήμη τῆς ἀποτομῆς τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου
31/08/2013 – Ἡ κατάθεσις τῆς τιμίας Ζώνης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν τῷ ἐν Κωνσταντινουπόλει σεβασμίῳ οἴκῳ αὐτῆς τῷ ὄντι ἐν τοῖς Χαλκοπρατείοις

(Πηγή: Ορθόδοξος συναξαριστής)