Δεκέμβριος

01/12/2013 – Κυριακὴ ΚΓ’ (ΙΔ’ Λουκᾶ) – Θεραπεία τοῦ τυφλοῦ τῆς Ἱεριχοῦς
04/12/2013 – Βαρβάρας μεγαλομάρτυρος (†306), Ιωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ (†760), Σεραφεὶμ Φαναρίου ἱερομ. (†1601)
05/12/2013 – Σάββα ὁσίου τοῦ ἡγιασμένου (†532)
06/12/2013 – Νικολάου ἀρχιεπισκόπου Μύρων τῆς Λυκίας τοῦ θαυματουργοῦ (†330)
08/12/2013 – Κυριακὴ ΚΔ´ (Ι´ Λουκᾶ) – Θεραπεία τῆς συγκυπτούσης γυναικὸς
09/12/2013 – Ἡ σύλληψις τῆς Ἁγίας Ἄννης τῆς μητρὸς τῆς Θεοτόκου
12/12/2013 – Ἁγίου Σπυρίδωνος
15/12/2013 – Κυριακὴ ΚΕ´ (ΙΑ´ Λουκᾶ) [«Τῶν ἁγίων προπατόρων». ᾿Ελευθερίου ἱερομάρτυρος καὶ τῆς μητρὸς αὐτοῦ ᾿Ανθίας (β΄ αἰ.)] – Ἡ παραβολὴ τοῦ μεγάλου Δείπνου
22/12/2013 – Κυριακὴ πρὸ τῆς Χριστοῦ Γεννήσεως
25/12/2013 – Ἡ κατὰ σάρκα Γέννησις τοῦ Κυρίου καὶ Θεοῦ καὶ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ
26/12/2013 – Ἡ σύναξις τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
27/12/2013 – Στεφάνου πρωτομάρτυρος καὶ ἀποστόλου (†34)
29/12/2013 – Κυριακὴ μετὰ τὴν Χριστοῦ Γέννησιν
31/12/2013 – ᾿Απόδοσις τῆς ἑορτῆς τῶν Χριστουγέννων. Μελάνης ὁσίας τῆς ῾Ρωμαίας (†449), Ζωτικοῦ ὀρφανοτρόφου (δ΄ αἰ.).

(Πηγή: Ορθόδοξος συναξαριστής)