Ιανουάριος

01/01/2013 – Κατὰ σάρκα περιτομὴ τοῦ Κυρίου καὶ Βασιλείου τοῦ Μεγάλου
06/01/2013 – Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια
07/01/2013 – Σύναξις Ἰωάννου τοῦ Βαπτιστοῦ
09/01/2013 – Πολυεύκτου μάρτυρος· Εὐστρατίου ὁσίου
10/01/2013 – Γρηγορίου Νύσσης, Δομετιανοῦ Μελιτινῆς· Μαρκιανοῦ πρεσβυτέρου οἰκονόμου Μεγ. ᾿Εκκλησίας
11/01/2013 – Θεοδοσίου ὁσίου τοῦ κοινοβιάρχου
13/01/2013 – Κυριακὴ μετὰ τὰ Φῶτα
17/01/2013 – Τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου. Ἀντωνίου τοῦ νέου τοῦ ἐν τῇ Σκήτῃ τῆς Βερροίας ἀσκήσαντος καί Γεωργίου νεομάρτυρος τοῦ ἐν Ἰωαννίνοις
18/01/2013 – Ἀθανασίου καὶ Κυρίλλου πατριαρχῶν Ἀλεξανδρείας
20/01/2013 – Κυριακὴ ΙΒ´ Λουκᾶ – Ἡ θεραπεία τῶν δέκα λεπρῶν
22/01/2013 – Τιμοθέου ἀποστόλου, ᾿Αναστασίου ὁσιομάρτυρος τοῦ Πέρσου
25/01/2013 – Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου
26/01/2013 – Ξενοφῶντος ὁσίου καὶ τῆς συνοδείας αὐτοῦ († ϛ΄ αἰ.)· Κλήμεντος ὁσίου τοῦ ᾿Αθηναίου (†1111)
27/01/2013 – Κυριακὴ ΙΕ´ Λουκᾶ – Ὁ Ζακχαῖος σώζεται
28/01/2013 – Ἐφραίμ τοῦ Σύρου. Παλλαδίου ὁσίου, Χάριτος μάρτυρος
30/01/2013 – Τῶν Τριῶν Ἱεραρχῶν

(Πηγή: Ορθόδοξος συναξαριστής)