Ιούλιος

02/07/2013 – Μνήμη τῆς ἐν τῇ ἁγίᾳ σορῷ καταθέσεως τῆς τιμίας Ἐσθῆτος τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου ἐν Βλαχέρναις
07/07/2013 – Κυριακὴ Β’ Ματθαίου (τῶν Ἁγιορειτὼν Πατέρων). Κυριακῆς μεγαλομάρτυρος, Θωμᾶ ὁσίου τοῦ ἐν Μαλεῷ
08/07/2013 – Προκοπίου μεγαλομάρτυρος, Θεοφίλου ὁσίου τοῦ ἐκ Ζίχνης, ᾿Αναστασίου ἱερομ. ἐξ ᾿Ιωαννίνων
11/07/2013 – Τῆς Ἁγίας Μεγαλομάρτυρος καί πανευφήμου Εὐφημίας, ἥτις τόν τόμον τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ΄ Οἰκουμενικῆς Συνόδου ἐκύρωσεν
14/07/2013 – Τῶν ἁγίων καὶ θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Χαλκηδόνι Δ΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου
15/07/2013 – Κηρύκου μάρτυρος καὶ ᾿Ιουλίττης τῆς μητρὸς αὐτοῦ
17/07/2013 – Μαρίνης μεγαλομάρτυρος
20/07/2013 – Προφήτου Ἠλιού τοῦ Θεσβίτου
21/07/2013 – Κυριακὴ Δ’ Ματθαίου – Ὁ Κύριος θεραπεύει τὸν δοῦλον τοῦ ἑκατοντάρχου
25/07/2013 – Ἡ Κοίμησις τῆς Ἁγίας Ἄννης, μητρός τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου
26/07/2013 – Ἁγίας Ὁσιομάρτυρος Παρασκευῆς
27/07/2013 – Ἁγίου Μεγαλομάρτυρος καί ἰαματικοῦ Παντελεήμονος
28/07/2013 – Κυριακὴ Ε’ Ματθαίου – Θεραπεία δύο δαιμονιζομένων

(Πηγή: Ορθόδοξος συναξαριστής)