Μάρτιος

01/03/2013 – Εὐδοκίας ὁσιομάρτυρος, Μαρκέλλου καὶ ᾿Αντωνίνης μαρτύρων
02/03/2013 – Ἡσυχίου μάρτυρος. Θεοδότου ἐπισκόπου Κυρηνείας Κύπρου, Εὐθαλίας παρθενομάρτυρος, Νικολάου ἱερέως τοῦ Πλανᾶ
03/03/2013 – Κυριακὴ τοῦ Ἀσώτου
04/03/2013 – Γερασίμου ὁσίου τοῦ ἐν ᾿Ιορδάνῃ, Παύλου καὶ ᾿Ιουλιανῆς τῶν μαρτύρων
08/03/2013 – Θεοφυλάκτου ἐπισκόπου Νικομηδείας, ῾Ερμοῦ ἀποστόλου (Προψάλλεται ἡ ἀκολουθία τῶν ἁγίων Τεσσαράκοντα μαρτύρων διὰ τὸ εἶναι αὔριον ψυχοσάββατον)
09/03/2013 – Ψυχοσάββατον – Ἐν ᾧ μνήμην ἐπιτελοῦμεν πάντων τῶν ἀπ’ αἰῶνος κεκοιμημένων Ὀρθοδόξων Χριστιανῶν, πατέρων καί ἀδελφῶν ἡμῶν. Τῶν ἁγίων τεσσαράκοντα μαρτύρων τῶν ἐν τῇ λίμνῃ τῆς Σεβαστείας μαρτυρησάντων
10/03/2013 – Κυριακὴ τῆς Ἀπόκρεω
11/03/2013 – Δευτέρα τῆς τυρινῆς. Σωφρονίου πατρ. ᾿Ιεροσολύμων. Πιονίου, Τροφίμου καὶ Θαλλοῦ τῶν μαρτύρων, Θεοδώρας ὁσίας (τῆς ἐκ Σερβίων Κοζάνης) βασιλίσσης ῎Αρτης
12/03/2013 – Τρίτη τῆς τυρινῆς. Θεοφάνους τοῦ ὁμολογητοῦ. Γρηγορίου ῾Ρώμης τοῦ Διαλόγου, Φινεὲς τοῦ δικαίου, Συμεὼν τοῦ νέου Θεολόγου
13/03/2013 – Τετάρτη τῆς τυρινῆς. Ἡ ἀνακομιδὴ τοῦ ἱεροῦ λειψάνου Νικηφόρου πατριάρχου ΚΠόλεως. Πουπλίου ἐπισκόπου Ἀθηνῶν ἱερομάρτυρος – Σήμερον Θ. Λειτουργία δέν τελεῖται
14/03/2013 – Πέμπτη τῆς τυρινῆς. Βενεδίκτου ὁσίου· Εὐσχήμονος ὁμολογητοῦ ἐπισκόπου Λαμψάκου
15/03/2013 – Παρασκευὴ τῆς τυρινῆς. ᾿Αγαπίου καὶ τῶν σὺν αὐτῷ. ᾿Αριστοβούλου ἀποστόλου Βρετανίας, Μανουὴλ νεομάρτυρος τοῦ Κρητός – Σήμερον Θ. Λειτουργία δέν τελεῖται
16/03/2013 – Σάββατον τῆς τυρινῆς. Ἐν ᾧ μνήμην ἐπιτελοῦμεν τῶν ἐν ἀσκήσει λαμψάντων Ἁγίων ἀνδρῶν καί γυναικῶν. Τοῦ Ἁγίου Μάρτυρος Σαββίνου τοῦ Αἰγυπτίου, τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Χριστοδούλου, κτήτορος τῆς ἐν Πάτμῳ Ἱερᾶς Μονῆς Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου.
17/03/2013 – Κυριακὴ τῆς Τυρινῆς – Ἐν ᾗ μνείαν ποιούμεθα τῆς ἀπό τοῦ Παραδείσου τῆς τρυφῆς ἐξορίας τοῦ πρωτοπλάστου Ἀδάμ.
23/03/2013 – Σάββατον Α’ τῶν Νηστειῶν
24/03/2013 – Κυριακὴ Α’ τῶν Νηστειῶν (τῆς Ὀρθοδοξίας)
25/03/2013 – Εὐαγγελισμὸς τῆς Θεοτόκου
30/03/2013 – Σάββατον β΄ τῶν νηστειῶν. ᾿Ιωάννου ὁσίου, συγγραφέως τῆς Κλίμακος
31/03/2013 – Κυριακὴ Β’ τῶν Νηστειῶν (Γρηγορίου τοῦ Παλαμᾶ)

(Πηγή: Ορθόδοξος συναξαριστής)