Μάϊος

03/05/2013 – Μεγάλη Παρασκευή – Ἐν ᾗ τά Ἅγια καί Σωτήρια καί Φρικτά Πάθη τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἐπιτελοῦμεν
04/05/2013 – Μέγα Σάββατον – Ἐν ᾧ τήν θεόσωμον Ταφήν καί τήν εἰς ᾍδου κάθοδον τοῦ Κυρίου καί Θεοῦ καί Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ ἑορτάζομεν, δι’ ὧν τῆς φθορᾶς τό ἡμέτερον γένος ἀνακληθέν πρός αἰωνίαν ζωήν μεταβέβηκε
05/05/2013 – Κυριακὴ τοῦ Πάσχα
06/05/2013 – Ἁγίου Γεωργίου Μεγαλομάρτυρος τοῦ Τροπαιοφόρου
08/05/2013 – Τοῦ Ἁγίου ἐνδόξου Ἀποστόλου καί Εὐαγγελιστοῦ, ἐπιστηθίου φίλου, ἠγαπημένου καί παρθένου, Ἰωάννου τοῦ Θεολόγου· ἤτοι, ἡ σύναξις τῆς Ἁγίας Κόνεως, τῆς ἐκπεμπομένης ἐκ τοῦ τάφου αὐτοῦ, ἤγουν τοῦ μάννα
10/05/2013 – Παρασκευὴ τῆς διακαινησίμου (Τῆς Ζωοδόχου Πηγῆς)
12/05/2013 – Κυριακὴ τοῦ Θωμᾶ
13/05/2013 – Γλυκερίας μάρτυρος, Σεργίου ὁμολογητοῦ, Παυσικάκου ἐπισκόπου Συνάδων
15/05/2013 – Παχωμίου ὁσίου τοῦ μεγάλου. ᾿Αχιλλείου ἀρχιεπισκόπου Λαρίσης.
19/05/2013 – Κυριακὴ τῶν Μυροφόρων
21/05/2013 – Ἁγίων Κωνσταντίνου καὶ Ἑλένης τῶν Ἰσαποστόλων
25/05/2013 – Ἡ Γ΄ εὕρεσις τῆς τιμίας κεφαλῆς τοῦ Προδρόμου καὶ βαπτιστοῦ ᾿Ιωάννου
26/05/2013 – Κυριακὴ τοῦ Παραλύτου
29/05/2013 – Τετάρτη τῆς Μεσοπεντηκοστῆς

(Πηγή: Ορθόδοξος συναξαριστής)