Μητροπολίτης

‘Ο Σεβ. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ Λητής και Ρεντίνης κ. Ἰωάννης ἐγεννἡθη τῷ 1958 είς Θεσσαλονίκην.

Ἔλαβε το πτυχίον τῆς Έκκλησιαστικῆς Παιδαγωγικῆς Ἁκαδημίας καθώς καί τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Α.Π.Θ. Είναι Διδάκτωρ Θεολογίας και Καθηγητής εις την Θεολογικήν Ακαδημίαν τῶν Ἁγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου εις το Οῦζγκροντ.

Από τό 1982 υπηρέτησεν είς τἡν Μητρόπολιν Θεσσαλονίκης χειροτονηθείς Διάκονος καί τό 1983 Πρεσβύτερος λαβών το όφφίκιον τοῦ Ἀρχιμανδρίτου ὺπό τοῦ Μακαριστοῦ Μητροπολίτου Θεσσαλονίκης Παντελεήμονος Β΄ Χρυσοφάκη υπό τοῦ ὸποίου καί διορίσθη Διευθυντής τοῦ Γραφείου Νεότητος.

Διετέλεσε Προϊστάμενος καί Ἐφημέριος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίου Κυρίλλου καί Μεθοδίου επί δεκαετίαν ὶδρύσας καί Ἱερόν Ἡσυχαστήριον πρός τιμήν των καί άκολούθως Προϊστάμενος τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Πολιούχου Ἁγίου Δημητρίου, Πρωτοσύγγελος τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης καί Καθηγούμενος τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίας Θεοδώρας, επί Ἁρχιερατείας Παντελεήμονος Β΄ Χρυσοφάκη καί Ἁνθίμου Ρούσσα, μέχρι καί τήν ὴμέρα τῆς είς Ἐπίσκοπον Χειροτονίας του.

Ἐπίσης, προήδρευσε είς εύαγῆ ὶδρύματα τῆς Ἱεράς Μητροπόλεως. Έλαβε μέρος είς Θεολογικά Συνέδρια καί Ἑκκλησιαστικές Ἀποστολές τοῦ έξωτερικοῦ. Συνέγραψε θεολογικάς Μελέτας καί άρθρα έποικοδομητικοῦ καί έπιστημονικοῦ περιεχομἑνου. Μητροπολίτης Λαγκαδᾶ έξελέγη υπό τῆς Σεπτῆς Ἱεραρχίας τῆς Ἑκκληςίας τῆς Ἑλλάδος τήν 10ην Μαῖου 2010.

Πηγή : Ιερά Μητρόπολη Λαγκαδά Λητής και Ρεντίνης