Οκτώβριος

03/10/2013 – Διονυσίου ἀρεοπαγίτου ἱερομάρτυρος, ἐπισκόπου Ἀθηνῶν
06/10/2013 – Κυριακὴ ΙΕ’ (Γ’ Λουκᾶ) – Ἡ ἀνάστασις τοῦ υἱοῦ τῆς χήρας ἐν Ναΐν
09/10/2013 – Ιακώβου ἀποστόλου, υἱοῦ τοῦ ᾿Αλφαίου, Αβραὰμ τοῦ δικαίου καὶ τοῦ ἀνεψιοῦ αὐτοῦ Λώτ, Ποπλίας μάρτυρος, ᾿Ανδρονίκου ὁσίου καὶ τῆς συμβίου αὐτοῦ
13/10/2013 – Κυριακὴ ΙϚ’ (Δ’ Λουκᾶ) – [Τῶν θεοφόρων πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ ζ΄ Οἰκουμενικῆς συνόδου (787)] – Ἡ παραβολὴ τοῦ σπορέως
18/10/2013 – Λουκᾶ τοῦ ἀποστόλου καὶ εὐαγγελιστοῦ. Μαρίνου μάρτ. τοῦ γέροντος.
20/10/2013 – Κυριακὴ ΙΖ’ (Ϛ’ Λουκᾶ) – Θεραπεία τοῦ δαιμονιζομένου τῶν Γαδαρηνῶν
23/10/2013 – Ἰακώβου ἀποστόλου τοῦ ἀδελφοθέου (†63)
26/10/2013 – Δημητρίου μεγαλομάρτυρος τοῦ μυροβλύτου (†306)
27/10/2013 – Κυριακὴ ΙΗ’ (Ζ’ Λουκᾶ) – Θεραπεία τῆς αἱμοῤῥοούσης καὶ ἀνάστασις τῆς θυγατρὸς τοῦ Ἰαείρου
28/10/2013 – Τῆς φωτοφόρου Σκέπης τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου καὶ Ἀειπαρθένου Μαρίας

(Πηγή: Ορθόδοξος συναξαριστής)